[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym 2022

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym 2022

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym 2022 to temat często spotykany w dyskusjach internetowych z uwagi na fakt, iż w trakcie trwania tego urlopu osoba z niego korzystająca nie otrzymuje świadczenia ani od swojego pracodawcy, ani od ZUS-u. Zwolnienie lekarskie wiąże się natomiast z otrzymywaniem zasiłku chorobowego pod warunkiem, że odprowadzane są składki na ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę lub zlecenia. Z tego właśnie powodu zwolnienie lekarskie jest bardziej opłacalne – oczywiście jeśli uzasadnia to stan zdrowia. Czy można wziąć L4 po urlopie wychowawczym? Jakie są tego warunki? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym 2022 czy w trakcie? Kiedy ma sens?

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym 2022 nie odbiera pracownicy możliwości pobierania świadczeń chorobowych, mimo iż przed jego wydaniem nie otrzymywała ona wynagrodzenia, od którego można byłoby naliczać obowiązkową składkę chorobową (urlop wychowawczy jest bezpłatny). Może ona otrzymywać świadczenie chorobowe na takich samych zasadach, jak każda inna osoba aktywna zawodowo. Według art. 92 Kodeksu Pracy zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym jest okresem niezdolności do pracy, za który pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe. Istotne jest więc to, aby osoba chcąca pobierać świadczenie chorobowe w trakcie jego obowiązywania nie korzystała już z urlopu wychowawczego.

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wychowawczego. Dlaczego się nie opłaca?

Inną kwestię stanowi zwolnienie lekarskie w czasie urlopu wychowawczego. Problemy zdrowotne i wynikające z nich L4 nie mają wpływu ani na przerwanie urlopu, ani na przesunięcie jego terminu. W czasie jego obowiązywania pracownicy nie przysługuje też prawo do świadczeń chorobowych. Dlaczego? Urlop wychowawczy formalnie jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. W jego trakcie osoba nie zarabia i nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe. Jednak w przypadku zakończenia urlopu wychowawczego uwzględnia się podleganie osoby ubezpieczeniu chorobowemu, które miało miejsce przed jego rozpoczęciem. Istotne jest również to, że jeśli lekarz wyda takie zalecenie, już pierwszego dnia po urlopie wychowawczym można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, udać się na tzw. „chorobowe” i pobierać z tego tytułu świadczenie. Nie ma więc konieczności realnego powrotu do pracy nawet na jeden dzień. Ważne, aby dzień powrotu do pracy został formalnie ustalony z pracodawcą i aby od tego dnia obowiązywało zwolnienie lekarskie.

Ciąża na urlopie wychowawczym. Czy można iść na L4?

W przypadku kiedy kobieta korzystająca z urlopu wychowawczego dowiaduje się, że jest w ciąży ze wskazaniami do wystawienia zwolnienia lekarskiego, ma prawo do skorzystania z tej opcji. Musi jednak pamiętać o tym, że aby mogła otrzymać z tego tytułu świadczenie, powinna za zgodą pracodawcy przerwać trwający urlop wychowawczy, wrócić formalnie do pracy i przedłożyć L4 z kodem „B” (niezdolność do pracy w okresie ciąży). Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na natychmiastowy powrót z urlopu, pracownica może zawiadomić go o takiej chęci i po upływie 30 dni wrócić do obowiązków służbowych. Po złożeniu zwolnienia lekarskiego, w ramach którego otrzymuje się świadczenie i po późniejszych narodzinach dziecka, ma ona znowu prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, a potem do urlopu wychowawczego. Warto podkreślić, że prawo do urlopu macierzyńskiego i wynikającego z niego zasiłku otrzyma bez względu na to czy przerwie urlop wychowawczy, czy też nie.

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym 2022 – wysokość świadczenia

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym 2022 uprawnia pracownicę do skorzystania ze świadczenia w postaci wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Z uwagi na fakt, iż urlop wychowawczy jest okresem bezpłatnym dla rodzica, ustalenie podstawy do wynagrodzenia chorobowego może nastręczyć pewnych trudności. Według przepisów tzw. „ustawy zasiłkowej” wynagrodzenie chorobowe jest obliczane biorąc pod uwagę wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc, w którym osoba zachorowała i tym samym stała się niezdolna do pracy. Jednak osoba, która korzysta z urlopu wychowawczego nie świadczy w tym czasie pracy, za którą może pobierać wynagrodzenie. W jaki sposób obliczyć więc dla niej podstawę wynagrodzenia chorobowego? W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 31 ust. 1 „ustawy zasiłkowej”, według którego podstawą wynagrodzenia chorobowego powinno stać się przeciętne wynagrodzenie, które pracownica otrzymałaby, gdyby przepracowała pełny miesiąc kalendarzowy.

L4 a urlop wychowawczy – podsumowanie.

Co do zasady urlop wychowawczy może trwać do 36 miesięcy, z czego miesiąc musi zostać wykorzystany przez drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Rodzic może zrezygnować z urlopu wychowawczego, jednak nie jest to tożsame z przerwaniem tego okresu. Może go również wykorzystać w sposób częściowy (nie więcej niż 5 części), tj. skorzystać z kilku miesięcy, wrócić do pracy, a potem znowu wykorzystać kilka miesięcy. W przypadku choroby lub kolejnej ciąży, których wypadkową jest L4, kobiecie korzystającej z urlopu wychowawczego nie przysługuje świadczenie chorobowe. Aby mogła z niego skorzystać powinna najpierw zrezygnować za zgodą pracodawcy z urlopu wychowawczego, ustalić z nim datę powrotu do pracy i od razu udać się na zwolnienie lekarskie.

Potrzebujesz zwolnienia lekarskiego? Dzięki nam, zorganizujesz je w zaledwie kilka minut!

Zobacz również