[product_page id="119"]

L4 po ustaniu zatrudnienia

L4 po ustaniu zatrudnienia

Ustanie zatrudnienia to sytuacja, w której zostaje rozwiązany stosunek pracy. Może to nastąpić wskutek wygaśnięcia umowy lub na podstawie oświadczeń woli (w tym poprzez rozwiązanie umowy za porozumieniem stron). Pracownicy mogą zastanawiać się, jak wpływa to na przerwę od pracy spowodowaną zwolnieniem lekarskim. L4 po ustaniu zatrudniania to sytuacja wyjątkowa i zasługująca na szczegółowe wyjaśnienie. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Na początek należy przybliżyć samo zagadnienie zwolnienia lekarskiego. Jest to urzędowe zaświadczenie, które wydaje uprawniony lekarz dowolnej specjalizacji lub asystent medyczny i które umożliwia przerwę od wykonywania obowiązków zawodowych na skutek pogorszenia stanu zdrowia. Zwolnienie chorobowe można uzyskać w ramach urazu mechanicznego, przeziębienia, ciąży czy też ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny. Kwestia długości zwolnienia lekarskiego, wysokości przyznawanych świadczeń i innych obowiązujących reguł zależna jest od wielu indywidualnych czynników. Jak zatem wygląda L4 po ustaniu zatrudnienia?

Zasady dotyczące L4 po ustaniu zatrudnienia

Czy jeżeli dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w trakcie, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to nadal ma prawo do świadczeń z tego tytułu? Otóż, tak, lecz należy pamiętać o obowiązujących w tym temacie regułach.

Niezdolność do pracy z powodu przebywania na zwolnieniu chorobowym musi trwać nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni i musiała zaistnieć jeszcze w trakcie zatrudnienia. Ponadto, zwolnienie chorobowe nie może rozpocząć się później niż 2 tygodnie przed ustaniem zatrudnienia, które wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli spełnione są te warunki, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego.

L4 po ustaniu zatrudnienia – kto wypłaca świadczenia pracownikowi?

Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przysługuje ono przez kolejne 91 dni. I tutaj występują pewne wyjątki, mianowicie ZUS nie będzie wypłacał zasiłku chorobowego w konkretnych sytuacjach. Na przykład, świadczenie to nie przysługuje pracownikowi, jeżeli ma on już ustalone prawo do emerytury lub renty albo uprawniony jest do zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek chorobowy nie będzie wypłacany osobom, które wyczerpały okres jego pobierania (w większości przypadków są to 182 dni) albo które nie nabyły do niego praw z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania, który w przypadku umowy o pracę wynosi 30 dni, a dla umowy zlecenie obowiązuje 90 dni. Oczywiście, ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego również pracownikowi, który zdążył już podjąć inną działalność zarobkową, a więc wrócił do wykonywania obowiązków zawodowych.

Podsumowując, prawo do L4 po ustaniu zatrudnienia nadal obowiązuje. Istotnym jest pamiętać o zasadach dotyczących tego, kto po rozwiązaniu umowy wypłaca świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego oraz kiedy nie zostaną one przyznane.

Zwolnienie lekarskie w trakcie okresu wypowiedzenia

Okresem wypowiedzenia nazywamy czas od złożenia wypowiedzenia stosunku pracy, ze strony pracownika bądź pracodawcy, do samego rozwiązania umowy. Jego długość zależy od stażu osoby w danym miejscu pracy oraz rodzaju umowy – na czas próbny, określony czy nieokreślony. Jak w tej sytuacji wygląda kwestia zwolnienia lekarskiego?

Okres wypowiedzenia w założeniu nadal zobowiązuje osobę do pracy, dlatego jeżeli poszła ona na zwolnienie chorobowe, pracodawca musi wypłacać jej wynagrodzenie chorobowe, dopóki nie nastąpi rozwiązanie umowy. To znaczy, jeżeli okres wypowiedzenia kończy się dnia 18 lipca, a pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim od 15 lipca i przysługuje mu świadczenie w postaci wynagrodzenia chorobowego, to będzie je otrzymywał przez 4 dni – od 15 lipca do 18 lipca włącznie. Po tym świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak zdobyć zwolnienie lekarskie? Wygoda e-konsultacji i teleporad!

Zdalna forma konsultacji ze specjalistami zyskała na popularności w trakcie pandemii koronawirusa, gdy z powodu kwarantanny wielu ludzi nie mogło opuszczać domów, szczególnie jeśli istniało prawdopodobieństwo, że zostali zakażeni wirusem COVID-19. Jest to więc rozwiązanie dla pracowników, którzy ze względu na słaby stan zdrowia nie są w stanie dotrzeć do placówki medycznej. Ponadto, kontakt z lekarzem online i teleporady nierzadko pomagają ominąć konieczność długiego oczekiwania na termin wizyty stacjonarnej.

Procedura pozyskiwania zwolnienia poprzez e-konsultacje nie jest skomplikowana. Lekarz przeprowadzi z pacjentem poprawny i rzetelny wywiad medyczny, by dokonać jak najdokładniejszej diagnozy. Na tej podstawie ocenia, czy pracownika należy wysłać na przerwę od pracy oraz ile powinna ona trwać.

Wystawione zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej trafia do systemu, gdzie dostęp do niego ma ZUS oraz pracodawca, o ile posiada on takie uprawnienia (w tym np. profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych). Jeżeli pracodawca nie ma dostępu do zwolnienia elektronicznego, musi o tym fakcie poinformować pracownika, aby ten dostarczył zaświadczenie do miejsca pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również