[product_page id="119"]

Czy zwolnienie lekarskie zmniejsza wymiar urlopu?

czy zwolnienie lekarskie zmniejsza wymiar urlopu

Przepisy prawa pracy mówią, że wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika może zostać w szczególnych przypadkach skrócony. Na jego długość wpływa np. urlop bezpłatny lub wychowawczy. Czy zwolnienie lekarskie zmniejsza wymiar urlopu i chorzy mają się czego obawiać?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy. Przyczyną wystawiania L4 jest choroba pracownika, a także konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dokument wystawiany przez lekarza usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy, a także stanowi powód do wypłaty świadczenia – wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Zwolnienie mogą uzyskać jedynie osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Czy zwolnienie lekarskie zmniejsza wymiar urlopu?

Przepisy głoszą, że pracodawca nie może zmniejszyć wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który korzysta ze zwolnienia wydanego w przychodni czy L4 online. Pracownik objęty jest taką ochroną w okresie pobierania wynagrodzenia oraz na czas zasiłku chorobowego, a także świadczenia rehabilitacyjnego. Chory przebywający na zwolnieniu musi jednak pamiętać, aby wykorzystywać L4 zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może podejmować innej pracy zarobkowej, nie powinien też opuszczać miejsca pobytu, zwłaszcza jeśli otrzymał zwolnienie leżące.

Każdy pracownik przebywający na zwolnieniu może zostać skontrolowany przez pracodawcę lub ZUS. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wyciągane są konsekwencje – pracownik może otrzymać wypowiedzenie dyscyplinarne czy stracić prawo do wypłaty zasiłku. Wszelkie przywileje zachowują jedynie osoby, które wykorzystują czas zwolnienia na odpoczynek i jak najszybszy powrót do formy. Do okresów nieobecności, które nie wpływają na wymiar urlopu, wlicza się także urlop macierzyński i rodzicielski.

Urlop wypoczynkowy – co może wpłynąć na zmniejszenie wymiaru?

Tylko w kilku konkretnych przypadkach wymiar urlopu może zostać zmniejszony proporcjonalnie do czasu nieobecności. Taką sytuacją będzie przebywanie na urlopie bezpłatnym dłuższym niż miesiąc lub urlopie wychowawczym trwającym ponad miesiąc. Wymiar urlopu zostanie również pomniejszony w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy (zwolnienie lekarskie przez internet jest zaświadczeniem usprawiedliwiającym nieobecność). Problem ten dotyczy także osób odbywających karę więzienia, tymczasowo aresztowanych oraz odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Jeżeli zwolnienie przypada na okres wypowiedzenia, a pracownik nie ma możliwości wykorzystania przysługującego mu urlopu, pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent. Kończąc współpracę, musi rozliczyć urlop. 

Każdy pracownik musi pamiętać, że zwolnienie lekarskie (L4 online także ma moc taką, jak wydane stacjonarnie) nie wpływa w żaden sposób na pozostały do wykorzystania urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie może skrócić jego wymiaru. W przypadku rozwiązywania umowy strony muszą rozliczyć pozostałe dni wolne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *