[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie a obowiązki pracownika

Zwolnienie lekarskie a obowiązki pracownika

Poinformowanie o przejściu na L4 jest obowiązkiem pracownika. Co prawda zwolnienie lekarskie zostanie przekazane pracodawcy w formie cyfrowej, jednak sam fakt powiadomienia go, że pracownik nie będzie obecny w pracy, należy do jego powinności. Nie jest konieczne zrobienie tego osobiście, ale w pewien (zwykle określony przez pracodawcę sposób) musi być wykonane najpóźniej 2 dni po przejściu na zwolnienie lekarskie. Sposobów na przekazanie takiej informacji jest wiele. Zwykle wybieramy taki, który nie wymaga bezpośredniego kontaktu. Najczęściej sięgamy zatem w tym celu po telefon. Jak poinformować pracodawcę o L4 sms-owo i czy jest to w ogóle dozwolona forma?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy pracodawca taką ścieżkę informowania określił jako obowiązującą. Czasem bowiem w regulaminie pracy w danej firmie jasno zapisane jest, jaki jest sposób powiadamiania o nieobecności w pracy. Zazwyczaj wśród dozwolonych opcji znajduje się zarówno osobiste zawiadomienie, jak i poinformowanie o tym przez osobę trzecią, z pomocą telefonu, sms-owo, mailowo, a nawet z wykorzystaniem listu poleconego. W przypadku tej ostatniej opcji datą zawiadomienia o tym fakcie będzie dzień przybicia na kopercie stempla pocztowego.

Jak poinformować pracodawcę o l4 sms? Jakie informacje powinna zawierać taka wiadomość do pracodawcy?

Zazwyczaj wybieraną przez pracownika opcją poinformowania pracodawcy o przejściu na zwolnienie lekarskie jest wysłanie maila bądź kontakt telefoniczny. Zanim jednak wyślemy taką wiadomość, warto upewnić się, że została ona poprawnie sformułowana.  Jak zatem poinformować pracodawcę o L4 sms-em bądź mailową? Obie formy będą formułowane podobne. Zwykle taka wiadomość informuje pracodawcę o wzięciu zwolnienia lekarskiego. Warto wtedy zawrzeć takie zdanie, jak „z powodu choroby nie będę mógł dzisiaj przyjść do pracy” oraz w formie grzecznościowej poprosić o wykorzystanie tego dnia z urlopu, jeśli pracownik nie wziął jeszcze wtedy zwolnienia lekarskiego. Warto także poprosić pracodawcę, by poinformował nas, jeśli potrzebne byłyby jakiekolwiek dodatkowe informacje do przekazania. 

Taką wiadomość dobrze zakończyć formalnie słowami „z poważaniem” albo „z wyrazami szacunku” oraz podpisać się imieniem i nazwiskiem. Niezależnie od tego jak dokładnie sformułowana będzie taka informacja, najważniejszymi kwestiami przekazania są powód nieobecności oraz przewidywana długość jej trwania. Ważne jest także to, by pracodawca dostał ją jak najszybciej, nawet jeśli według przepisów prawa pracownik ma no to 2 dni.

Jakie są obowiązki pracownika podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim nie wolno wykonywać pracy lub wykorzystywać L4 w żadnym celu będącym niezgodnym z jego przeznaczeniem. Najważniejsze jest to, aby pracownik jak najszybciej wrócił do pełnej zdolności do pracy. Nie wolno więc w tym czasie wykonywać żadnych czynności, które mogłyby go utrudnić.

Do obowiązków pracownika podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim należy także przebywanie w miejscu pobytu, zadeklarowanym na L4. W zależności od tego czy jest to zwolnienie lekarskie leżące, czy chodzące, chory musi stosować się do zaleceń lekarskich. W przypadku tego drugiego, możliwości do wykonywania codziennych czynności jest nieco więcej. Można bowiem między innymi wyjść do sklepu czy apteki, ale tylko, jeśli jest to uzasadnione.

Obowiązkiem pracownika jest także gotowość na przyjęcie kontrolera ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to szczególnie tych pracowników, którzy przebywają na takim zwolnieniu lekarskim ponad 33 dni. Nieobecność podczas takiej kontroli bądź uznanie przez pracownika ZUS niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania L4 będzie się bowiem wiązać z utratą zasiłku chorobowego. Warto zatem przechodzić na zwolnienie lekarskie tylko w sytuacji, kiedy pracownik faktycznie niezdolny jest do wykonywania swych obowiązków w pracy.

Jak długo pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie chorobowe może trwać maksymalnie 182 lub 270 dni (w przypadku kobiet w ciąży i chorych na gruźlicę), co stanowi pełny okres zasiłkowy, podczas którego pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy. Jeśli pracownik po przekroczeniu tego limitu nadal wykazuje niezdolność do pracy, może wystąpić o tzw. świadczenie rehabilitacyjne. Może być uzyskanie na maksymalnie 12 miesięcy, ale tylko pod warunkiem, że lekarz stwierdzi, że po tym okresie będzie mógł ponownie pracować.

O czym powinien pamiętać pracownik przy powrocie po zwolnieniu lekarskim?

Powrót ze zwolnienia lekarskiego jest szczególnie istotny w momencie, kiedy pobyt na L4 trwał ponad 30 dni. W takiej sytuacji konieczne jest bowiem przejście badań kontrolnych. Poprzednie, które przechodził pracownik, stają się bowiem nieważne. Jest to szczególnie istotne również z perspektywy pracodawcy, ponieważ nie może on dopuścić pracownika po tak długim zwolnieniu lekarskim do pracy. W badaniach kontrolnych ważne jest bowiem to, by lekarz stwierdził czy pracownik dalej jest w stanie wykonywać obowiązki na stanowisku, na którym obecnie się znajduje.

Taka czynność, jak poinformowanie pracodawcy o L4 sms-em bądź inną formą komunikacji może pomóc pracodawcy przygotować się na taką ewentualność. Mając świadomość przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, może on bowiem takie badanie kontrolne zaplanować.

Zobacz również