[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2022

Zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2022

Zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2022 jest kwestią niosącą wiele wątpliwości. Niektórzy nie do końca wiedzą, czy zwolnienie podczas stażu jest w ogóle możliwe, a jeśli tak to w jaki sposób jest ono egzekwowane lub rozliczane. Warto zapoznać się z przepisami definiującymi zasady tej współpracy. Świadomość przysługujących z tego tytułu przywilejów, pozwoli stażyście na właściwe korzystanie z nich.  W dzisiejszym artykule odpowiadamy, czy stażyście unijnemu przysługuje prawo do zwolnienia chorobowego, co powinien zrobić, aby je uzyskać, a także jak zostanie rozliczony ten okres.

Czy zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2022 jest możliwe?

Zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2022 to świadczenie przysługujące osobom odbywającym staż organizowany przez Unię Europejską. Stanowi to odpowiednik zwolnienia dostępnego w przypadku stosunku pracy. Ze stażu unijnego mogą skorzystać pełnoletnie osoby bezrobotne, nie posiadające innych źródeł dochodu, takich jak na przykład renta czy emerytura. Wynagrodzenie za wykonaną pracę, które w przypadku stażu nosi nazwę stypendium, wypłacane jest przez instytucję organizującą staż, nie przez pracodawcę, u którego podejmujemy zatrudnienie. Nie jest ono wysokie, ponieważ z racji odrębnej legislacji nie obowiązuje w tym przypadku fakt minimalnego wynagrodzenia. Co do zasady, stypendium za staż wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli po odpowiednich obliczeniach około 1100-1200 złotych. Staż zapewnia stały, określony dochód, a także umożliwia pozyskanie doświadczenia, które pomoże stażyście znaleźć w przyszłości stałą pracę.

Co należy zrobić aby je otrzymać?

Proces uzyskania zgody i możliwości przejścia na urlop chorobowy w przypadku stażu jest identyczny jak w przypadku każdej innej formy zatrudnienia. Przede wszystkim należy udać się do uprawnionego do generowania zwolnień lekarza. Po przedstawieniu zaobserwowanych objawów, przeprowadzi on dokładne badanie, które będzie stanowiło podstawę do podjęcia przez niego decyzji o zasadności L4. Zwolnienie można wystawić także poprzez konsultację telefoniczną lub online. Nie ma znaczenia sposób jego uzyskania, nie może być tylko sfałszowane. Gotowe zaświadczenie o L4 będzie miało formę elektroniczną i zostanie automatycznie przesłane do pracownika oraz jego pracodawcy, jednak stażyści mają także obowiązek poinformować jednostkę organizującą jego staż o okresie niezdolności do wykonywania pracy.

Jak rozliczane jest zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2022?

Zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2022 niesie wiele wątpliwości u osób rozważających je. Szczególnie zastanawiają się oni nad kwestią przysługujących z jego tytułu świadczeń. Okazuje się, że z racji przebywania na zwolnieniu lekarskim podczas odbywania stażu nie przysługują zasiłki chorobowe. W trakcie urlopu chorobowego u osób posiadających umowę u pracę L4 jest opłacane w wymiarze 80% wynagrodzenia. Stażyści mimo, że nie otrzymają zasiłku ani żadnego świadczenia, nie zostaną bez stałego dochodu. Jak się okazuje, w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego na stażu nadal obowiązuje stypendium. Ma on taki sam wymiar jak w sytuacji wykonywania obowiązków przez stażystę.

Ile może trwać cały staż a ile zwolnienie?

Ramy dotyczące trwania stażu, a także przysługujących z jego tytułu świadczeń są ściśle określone i należy ich przestrzegać. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy jeśli osobą podejmującą zatrudnienie jest bezrobotny do 30. roku życia, a także od 3 do 6 miesięcy jeśli podejmuje je bezrobotny powyżej 30. roku życia. W trakcie stażu można korzystać ze zwolnień lekarskich. Czas ich trwania jest jednak ograniczony, tak jak w przypadku każdej umowy. Stażysta może przebywać do 89 dni na zwolnieniu chorobowym. Po tym czasie traci on status bezrobotnego, a tym samym nie spełnia już wszystkich warunków wymaganych do podjęcia stażu. Taka sytuacja jest równoznaczna z rozwiązaniem dotychczas wykonywanej umowy oraz utratę przysługujących co miesiąc stypendiów.

Jakie jeszcze przywileje przysługują stażyście unijnemu?

Osobie odbywającej staż unijny przysługuje kilka istotnych przywilejów, o których istnieniu warto wiedzieć. Przede wszystkim stażyści są chronieni przepisami prawa dotyczącymi wymiaru godzin obowiązujących podczas trwania zatrudnienia. Normalny pracownik może wykonywać obowiązki pracownicze, wynikające z umowy stażu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Osobę niepełnosprawną obowiązuje nieco krótszy czas pracy, który wynosi 7 godzin dziennie. Innym ważnym przywilejem jest możliwość realizacji urlopu wypoczynkowego. Jego długość nie jest określana z góry, ponieważ zależy od ilości przepracowanych dni. Za każde 30 dni aktywnego zatrudnienia należą się 2 dni wolne. Warto również wiedzieć, że można je wykorzystać od razu lub zgromadzić kilka dni przysługujących z racji pracy w kolejnych miesiącach i zrealizować je w formie dłuższego urlopu.

Skorzystaj z naszej platformy by szybko otrzymać zwolnienie lekarskie!

Zobacz również