[product_page id="119"]

Wysokość odprawy a zwolnienie lekarskie. Co warto wiedzieć?

wysokość odprawy a zwolnienie lekarskie

Odprawa to jednorazowe świadczenie przysługujące pracownikowi, jeśli przyczyny rozwiązania umowy leżą po stronie pracodawcy. Czy L4 pracownika wpływa na jej wysokość? Jak wygląda relacja między wysokością odprawy a zwolnieniem lekarskim?

Nawet po wręczeniu wypowiedzenia pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Zaświadczenie wystawiane jest w przypadku choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Prawo do niego ma każdy pracownik odprowadzający składki na ubezpieczenie chorobowe – w przypadku umowy o pracę jest ona obowiązkowa. Przez pierwsze 33 wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe, następnie zasiłek chorobowy. 

Odprawa a zwolnienie lekarskie

Odprawa przyznawana jest pracownikowi, który został zwolniony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – zła sytuacja ekonomiczna, likwidacja stanowiska pracy, reorganizacja zakładu pracy itp. Świadczenie nie należy się, jeśli pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (dzieło, zlecenie), a także, gdy umowa została rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta. Odprawa przysługuje w przypadku:

  • nabycia prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę;
  • zwolnień grupowych;
  • powołania do służby wojskowej.

Zwolnienie lekarskie online w żaden sposób nie wpływa na prawo do otrzymania odprawy. Ta przysługuje bowiem z tytułu rozwiązania umowy. Jak wygląda zależność między wysokością odprawy a zwolnieniem lekarskim?

Wysokość odprawy a zwolnienie lekarskie

Wysokość odprawy pieniężnej uzależniona jest od stażu pracy i może być wypłacona w wysokości:

  • miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osób zatrudnionych u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznej pensji dla pracowników ze stażem 2-8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia dla zatrudnionych dłużej niż 8 lat.

Wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Na obliczanie wysokości odprawy nie ma wpływu przebywanie pracownika w ostatnich 3 miesiącach na zwolnieniu (L4 online, zwolnienie z przychodni, szpitala), czy urlopie. Jeśli tylko zostaną spełnione warunki wypłaty odprawy pieniężnej, przy wyliczaniu wysokości pod uwagę brane są jedynie staż oraz wysokość wynagrodzenia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *