[product_page id="119"]

Zwolnienie Lekarskie na Stażu z Urzędu Pracy 2022

Zwolnienie Lekarskie na Stażu z Urzędu Pracy 2022

Zwolnienie Lekarskie na Stażu z Urzędu Pracy 2022 to temat, który może budzić wątpliwości. Ma to powiązanie ze statusem stażysty, który jest odmienny od statusu pracownika. Dla przypomnienia – zwolnienie lekarskie, znane również jako L4 – jest to dokument wystawiany przez lekarza, który stwierdza niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków zawodowych z powodu choroby lub konieczności opieki nad chorą bliską osobą. Stażyście, mimo że nie jest on pracownikiem i nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego. O tym, czy osoba zatrudniona na stażu dostaje wynagrodzenie w czasie niezdolności do pracy i ile czasu może przebywać na L4, dowiesz się z tego artykułu.

Zwolnienie Lekarskie na Stażu z Urzędu Pracy 2022 – najważniejsze informacje

Zwolnienie Lekarskie na Stażu z Urzędu Pracy 2022 – co warto wiedzieć na ten temat? Przede wszystkim to, że stażysta może ubiegać się o zwolnienie lekarskie z tych samych powodów, co pracownik. Mowa tu o niezdolności do pracy, która oznacza brak możliwości wykonywania swoich obowiązków w prawidłowy i bezpieczny, dla siebie oraz innych, sposób. Tym, co odmienia sytuację stażysty, jest fakt, że nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Nie oznacza to jednak, że wychodzi na tym gorzej pod względem finansowym, a to dlatego, że w czasie przebywania na L4, zachowuje on prawo do pełnego stypendium, które finansuje Powiatowy Urząd Pracy. Istotne jest również to, że przebywanie na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 89 dni, może stanowić przesłankę do utraty statusu osoby bezrobotnej, a co za tym idzie – przerwania stażu.

Kilka słów o innych uprawnieniach stażysty

Mimo tego, że stażysta nie jest zatrudniony na bezpośredniej umowie z pracodawcą (umowa podpisywana jest między właściwym starostą a pracodawcą), posiada pewne wspólne prawa z pracownikiem. Poza wspomnianym wyżej prawie do L4, stażysta ma prawo do bezpiecznych warunków pracy, musi mieć zapewnioną profilaktyczną ochronę zdrowia, ma prawo do równego traktowania,  a także może udać się na płatny urlop odpoczynkowy (nie jest to jednak urlop pracowniczy) – wymiar owego urlopu to 2 dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych. Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia stażysty z zakresu BHP, a także zapewnienia mu środków ochrony indywidualnej, które różnią się w zależności od wykonywanej pracy. Nie można również zapomnieć o prawie do wynagrodzenia. Urząd Pracy wypłaca stażyście tzw. stypendium, które wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Taką samą należność otrzymuje w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienie Lekarskie na Stażu z Urzędu Pracy 2022 z powodu ciąży

Zwolnienie Lekarskie na Stażu z Urzędu Pracy 2022 można uzyskać również w przypadku ciąży. Nie jest to jednak przymus – jeśli stan zdrowia stażystki pozwala jej na kontynuację stażu, nie musi korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Jeśli jednak nie będzie zdolna do wykonywania swoich obowiązków, może przebywać na zwolnieniu lekarskim na takich samych warunkach, co stażysta przebywający na nim z powodu choroby. Starosta oraz organizator stażu, w takiej sytuacji, mogą wyrazić zgodę na przedłużenie stażu. Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stażystka po przerwaniu stażu z powodu ciąży, ubiegała się o niego kolejny raz w przyszłości. Warto wspomnieć również o tym, że stażystka będąca w ciąży nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz do urlopu macierzyńskiego w przypadku, gdyby urodziła dziecko w okresie trwania stażu. Osoba przebywająca na stażu nie podlega bowiem ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ nadal posiada status osoby bezrobotnej. Opłacane za nią są natomiast składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Stażystka w ciąży może natomiast zabiegać o świadczenie rodzicielskie z ośrodka pomocy społecznej.

Czy warto udać się na Staż z Urzędu Pracy?

Celem Stażu z Urzędu Pracy jest pomoc bezrobotnym w nabywaniu praktycznych umiejętności zawodowych bez nawiązywania bezpośredniej umowy z pracodawcą. Czas jego trwania nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż jeden rok. Właściwy starosta ma prawo skierować na staż między innymi: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety po urodzeniu dziecka, byłych więźniów lub niepełnosprawnych. Uprawnione do niego są również osoby bez doświadczenia zawodowego czy wykształcenia średniego, które szukają swojej drogi zawodowej. Dzięki takiemu stażowi osoby te nabywają przydatne umiejętności praktyczne oraz zwiększają swoje szanse na rynku pracy przez wzbogacenie swojego CV, otrzymując przy tym wynagrodzenie. Na dobrą stronę stażu składa się także fakt, że staż wlicza się do emerytury. Zyskuje również druga strona, czyli pracodawca. Dając bezrobotnemu szansę na rozwój, zdobywa osobę do pracy nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Patrząc dalej, może zyskać pracownika na stałe.

Zainteresowała Cię tematyka L4? Dzięki naszemu portalowi, uzyskasz je online w zaledwie… kilka minut!

Zobacz również