[product_page id="119"]

Jak obliczyć chorobowe

Jak obliczyć chorobowe

Jak obliczyć chorobowe? – to pytanie zadają sobie osoby, które ze względów zdrowotnych zamierzają skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Czasowa niezdolność do pracy może dotknąć każdego. W takiej sytuacji pracownik ma prawo skorzystać z L4, by w przerwie od obowiązków zawodowych podjąć odpowiednie leczenie i zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. W przeważającej liczbie przypadków zwolnienie lekarskie pozwala skorzystać z odpłatnych świadczeń. Jak je poprawnie obliczyć, by dowiedzieć się ile dokładnie wynoszą? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Jak obliczyć chorobowe i komu ono przysługuje

Warto wiedzieć jak obliczyć chorobowe, ponieważ dzięki temu możemy poznać wysokość należnego nam świadczenia. Przysługuje ono każdemu, kto jest zatrudniony i posiada ubezpieczenie chorobowe. Osoba uprawniona może tym samym skorzystać ze zwolnienia chorobowego i otrzymywać z tego tytułu zasiłek. Podczas korzystania z L4, np. z powodu choroby zakaźnej, otrzymuje się 80% wynagrodzenia. Wyjątkiem są zwolnienia, których przyczyną jest uraz w miejscu pracy, wypadek w drodze do lub z pracy, bycie dawcą komórek lub choroba przypadająca w okresie ciąży. Wówczas takie osoby otrzymują 100% podstawy swojego wynagrodzenia. Przez pierwsze 33 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę, natomiast od 34 dnia choroby obowiązek ten przejmuje ZUS, który wypłaca świadczenie w formie zasiłku. Świadczeń finansowych pozbawiona jest osoba, która nie posiada ubezpieczenia chorobowego, np. pracownik związany ze swoim pracodawcą umową o dzieło.

Jak długo można korzystać z L4?

Warunkiem prawidłowego obliczenia chorobowego dla pracownika jest znajomość przepisów prawa. Kwestie dotyczące wypłat i wysokości wynagrodzenia w początkowym okresie choroby (pierwsze 33 dni pobytu na L4) są uregulowane w kodeksie pracy. Można się z niego dowiedzieć m.in., że pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia lekarskiego przysługuje wypłata stosownego wynagrodzenia za każdy dzień niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi. Od 2022 roku wypłata zasiłku chorobowego w powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie może trwać dłużej niż 91 dni. W przypadku kiedy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub została ujawniona w trakcie ciąży, wówczas z zasiłku chorobowego można korzystać dłużej – nawet 270 dni. Podane okresy obowiązują również po ustaniu zatrudnienia.

Wysokość świadczenia na L4

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, który przysługuje pracownikowi jest przeciętne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc przedłożenia L4. W przypadku kiedy niezdolność do pracy występuje przed upływem 30 dni okresu zatrudnienia, podstawą wymiaru wynagrodzenia jest potencjalna kwota, która należałaby się pracownikowi za przepracowanie całego pierwszego miesiąca. Na podstawę składa się nie tylko pensja zasadnicza, ale również wynagrodzenie za nadgodziny i godziny nocne, premie i nagrody pieniężne, dodatki funkcyjne i stażowe oraz wynagrodzenie urlopowe. Nie może być ona niższa od kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku jest to 3010 zł brutto).

Jak obliczyć chorobowe na przykładzie

Warto wiedzieć jak obliczyć chorobowe, ponieważ wartość tego świadczenia ma znaczenie podczas leczenia i ewentualnej rekonwalescencji po chorobie. Aby dowiedzieć się jak będzie ono wyglądało, podstawę otrzymywanego wynagrodzenia za wykonywaną pracę należy pomniejszyć o równowartość 13,71%, czyli kwotę uiszczanej przez pracownika składki na ubezpieczenie społeczne. Uzyskany wynik należy podzielić przez 30 dni (niezależnie od liczby dni danego miesiąca). W ten sposób wyliczona zostanie kwota, która przysługuje za każdy dzień obowiązywania zwolnienia lekarskiego. Następnie tę kwotę mnoży się albo przez 80%, albo przez 100% (w oparciu o kryterium niezdolności do pracy), dzięki czemu poznamy wysokość świadczenia za jeden dzień nieobecności. W celu obliczenia wynagrodzenia za cały okres choroby, wartość ta powinna zostać pomnożona przez liczbę dni zwolnienia lekarskiego. Łatwiej jest to wytłumaczyć na konkretnym przykładzie:

Pracownik, który od 1 stycznia 2019 roku jest zatrudniony na umowę o pracę zarabia 3500 zł brutto. W terminie od 1 do 15 sierpnia 2022 roku (16 dni) korzystał ze zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorobą zakaźną. Jakie wynagrodzenie chorobowe otrzyma w tym czasie?

  1. Podstawa wymiaru obniżona o składki na ubezpieczenie społeczne:

3500 zł – 13,71% = 3020,15 zł

  1. Dzienna stawka wynagrodzenia chorobowego:

(3020,15 zł / 30) x 80% = 80,54 zł

  1. Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie obejmujące 16 dni:

80,54 zł x 16 = 1288,64 zł

Dedykowany kalkulator zamiast własnych obliczeń

Jak widać samodzielne ustalenie wysokości świadczenia chorobowego w przypadku kiedy pracownik ma stałą pensję nie jest skomplikowane. Wątpliwości mogą pojawić się w przypadku kiedy mamy do czynienia z wartościami zmiennymi. Wówczas możemy skorzystać ze specjalnych  kalkulatorów internetowych, które po wprowadzeniu potrzebnych danych same obliczą nam wysokość otrzymywanego świadczenia. Potrzebnych informacji w tym zakresie powinien również udzielić dział księgowości w firmie lub konsultant w ZUS-ie. Tak czy inaczej warto wiedzieć na jakie środki możemy liczyć w przypadku powstania niezdolności do pracy. Pamiętaj też o jednym- jeżeli interesuje Cię zwolnienie lekarskie uzyskiwane online- na naszym dedykowanym portalu zrobisz to w 5 minut!

Zobacz również