[product_page id="119"]

Zwolnienie dyscyplinarne podczas trwania zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie dyscyplinarne podczas trwania zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie dyscyplinarne zwykle wymaga wykazania pracownikowi winy. W szczególnych przypadkach pozwala ono bowiem pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania zawartego w niej okresu wypowiedzenia. Nawet zwolnienie lekarskie w przypadku, gdy wykazane zostanie zawinienie z jego strony, nie uchroni go zatem przed poniesieniem konsekwencji i uniknięciem zwolnienia dyscyplinarnego na L4. Zbyt częsty brak pracownika w firmie, wywołany braniem przez niego L4, może być zatem powodem, dla którego takie zwolnienie dyscyplinarne będzie mógł otrzymać. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, ponieważ pracodawca potrzebuje do pracy osoby, która jest na miejscu i tym samym jest w stanie wykonywać obowiązki zawarte w podpisanej przez niego umowie. Jeśli jednak dojdzie do jej rozwiązania bez stosownego powodu, pracownik może odwołać się od tej decyzji. Jeśli wykaże swą rację, przysługują mu roszczenia odszkodowawcze oraz musi zostać przywrócony do pracy. 

Zwolnienie dyscyplinarne na L4 – czy wina musi leżeć po stronie pracownika? 

Okazuje się, że wina pracownika, wykazana zgodnie z przepisami art. 52 Kodeksu cywilnego nie jest jedynym sposobem na zwolnienie dyscyplinarne na L4. Może to bowiem nastąpić także bez jego winy w przypadku, niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, która trwa dłużej niż 3 miesiące, a także w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony u kogoś innego krócej niż pół roku lub ewentualnie dłużej niż trwał łączny czas pobierania zasiłku i wynagrodzenia z tego tytułu oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Podstawą zwolnienia dyscyplinarnego może być także fakt zatrudnienia pracownika u innego pracodawcy przez co najmniej pół roku. Takie zwolnienie może zostać także zasądzone przez pracodawcę w sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika z innych przyczyn, jeśli trwa to dłużej niż jeden miesiąc. 

W jakich sytuacjach można dostać zwolnienie dyscyplinarne z winy pracownika?

Do rozwiązania umowy spowodowanego zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika dochodzi zwykle z jego winy. Według art. 52 Kodeksu pracy może on zostać zwolniony, gdy dojdzie do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, popełnienia podczas trwania umowy przestępstwa, uniemożliwiającego mu dalsze zatrudnienie na obecnie piastowanym stanowisku pracy oraz w sytuacji zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do sprawowania zawodu. 

W związku z tym, jeśli pracodawca może udowodnić pracownikowi, że skorzystał ze zwolnienia lekarskiego w sposób budzący wątpliwości, np. gdy powodem nie był zły stan zdrowia, a nadrabianie zaległości w drugiej pracy, może go na tej podstawie zwolnić dyscyplinarnie. 

Zwolnienie dyscyplinarne na L4 – czy można się przed tym obronić? 

Jedyną drogą obrony jest z wykazanie, że niezdolność do pracy nie przekroczyła 3 bądź 6 miesięcy pozostawania na L4. W innym wypadku nie ma możliwości, by powołując się na chorobę, którą przechodził przez długi czas, mógł zachować swoje stanowisko w pracy. Rodzaj choroby, jaką przeszedł, nie wpływa bowiem na to, by pracodawca nie mógł wystawić zwolnienia dyscyplinarnego na L4 dla pracownika. Jest to bowiem zabezpieczenie dla właściciela firmy, by mógł zwolnic ciągle nieobecną z powodu zwolnienia lekarskiego osobę. Jest to jednak zależne tylko od jego decyzji. Nie ma on bowiem obowiązku zwalniać takiego pracownika. Gdyby jednak do tego doszło, zgodnie z art. 264 ust. 2 Kodeksu pracy pracownik ma 21 dni na odwołanie się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Czym jest zwolnienie dyscyplinarne?

Z wykorzystaniem formy zwolnienia dyscyplinarnego dochodzi do natychmiastowego rozwiązania umowy między stronami – nie ma tu zatem znaczenia czy to umowa o pracę, czy zlecenie. Tryb i rodzaj zawartej umowy jest tu nieistotny. Zwolnienie dyscyplinarne wystawia się pracownikowi zwykle z powodu nieprzyjemnych okoliczności, np. w przypadku niedopełnienia przez niego obowiązków pracowniczych. W takiej sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy między pracodawcą a pracownikiem, winę ponosi zwykle jedna ze stron stosunku pracy. Forma tego typu zwolnienia powinna być jednak wykorzystywana jedynie w wyjątkowych okolicznościach, a wszelkie sytuacje, w jakich może być użyta, zawarta jest w Kodeksie pracy. 

Czy możliwe jest zwolnienie dyscyplinarne z powodu pracy na L4?

Zwolnienie dyscyplinarne na L4 jest możliwe także w takiej sytuacji. Będzie uzasadnione wtedy, gdy pracownik, przebywając na L4, pracuje jednocześnie w innym miejscu i tym samym wydłuża okres swojego „chorobowego”, bo nie jest w stanie w pełni wrócić do zdrowia i tym samym — do spełniania obowiązków w pracy, w której wziął L4. Takie zachowanie pracownika, które staje się powodem do zerwania umowy o pracę, musi być jednak udowodnione i wykazane przez pracodawcę. Jeśli zatem nie ma wystarczających dowodów na uchybienie z jego strony, nie może go na tej podstawie zwolnić.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również