[product_page id="119"]

Zwolnienie pracownika podczas trwania L4

Zwolnienie pracownika podczas trwania L4

Wielu pracowników uważa, że w momencie, gdy ich pozycja w firmie oraz stanowisko w pracy są zagrożone, warto udać się w tym czasie na zwolnienie lekarskie i przeczekać ten niebezpieczny okres. Według art. 41 w Kodeksie Pracy napisane jest bowiem, że zakazuje się rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym, a także wtedy, gdy nie jest obecny w pracy, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona. Sytuacja odwrotna może się jednak zdarzyć. Pracownik może bowiem w tym czasie wypowiedzieć umowę o pracę pracodawcy. Zwolnienie pracownika na L4, czyli w momencie, w którym objęty jest on tak zwanym okresem ochronnym, nie jest zatem zgodne z prawem. Są jednak wyjątki od tej reguły.

W jakich sytuacjach nie można zwolnić pracownika na L4?

Kodeks Pracy chroni tych pracowników, których nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona. Zwolnienie pracownika na L4 jest zatem możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jest kilka sposobów, by zakończyć współpracę z pracownikiem, gdy obejmuje go okres ochronny, w którym jest on niezdolny do wykonywania obowiązków zawartych w umowie o pracę.

Za wypowiedzeniem nie można zatem zwolnić np. kobiety, która przeszła na zwolnienie w wyniku zajścia w ciążę. Przez cały okres jej trwania przysługuje jej także prawo do otrzymywania pełnego wynagrodzenia obliczonego na podstawie średniej zarobków wyliczonej z ostatniego roku pracy. Ponadto, w przypadku kobiet w ciąży nie da się przewidzieć, ile realnie zwolnienie lekarskie nią spowodowane będzie trwać. Takie osoby mogą bowiem nie przechodzić na nie, dopóki czują się na silach do pracy, a ponadto, jeśli się na to zdecydują, przysługują im liczne przywileje, np. zakaz pracy ponad wyznaczone normy godzinowe czy na nocne zmiany. Ponadto same decydują, do kiedy chcą pracować i kiedy przechodzą na zwolnienie lekarskie.

Pracodawca nie może także rozwiązać umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z pracownikiem, który wykorzystuje zwolnienie na opiekę nad swoim dzieckiem – jest to więc przypadek, gdy jest on w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku. W wyniku zarażenia się od dziecka chorobą zakaźną, oprócz zasiłku przysługuje mu także z tego tytułu odpowiednie wynagrodzenie. Od stycznia tego roku okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia wynosi 91 dni, czyli niespełna 3 miesiące. Okres ten wydłuża się w przypadku chorowania na gruźlicę, zajścia i przechodzenia przez kobietę okresu ciąży oraz na skutek poddania się przez dawców komórek, tkanek bądź narządów odpowiednich badań lekarskich czy zabiegowi ich pobrania. Wtedy zasiłek może być wypłacany odpowiednio przez 182 lub 270 dni a świadczenie rehabilitacyjne – przez maksymalnie 12 miesięcy.

Wyjątki umożliwiające pracodawcy zwolnienie pracownika na L4

Pierwszym sposobem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z zachowaniem krótszego lub dłuższego okresu wypowiedzenia, które podawane jest przez pracownika. Decyduje on o czasie zakończenia współpracy z pracodawcą. Jeśli układ będzie satysfakcjonował obie strony, rozwiązanie umowy jest możliwe.

Innym sposobem jest natychmiastowe rozwiązanie umowy z pracownikiem. W sytuacji, gdy pracodawca udowodni pracownikowi uchybienie z jego strony, zwolnienie lekarskie nie uchroni go przed konsekwencjami i koniecznością opuszczenia firmy. Zwolnienie dyscyplinarne musi być jednak poprzedzone dowodami na winę pracownika i musi być zasądzone zgodnie z przepisami znajdującymi się w Kodeksie pracy. Co więcej, nie chodzi tu jedynie o sytuacje, gdzie wina leży po jego stronie. Podstawą do zwolnienia jest bowiem także niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika, która trwa dłużej niż 3 miesiące, sytuacja, gdy pracownik był zatrudniony u kogoś innego krócej niż pół roku lub ewentualnie dłużej niż trwał łączny czas pobierania zasiłku i wynagrodzenia z tego tytułu oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, lub gdy pracownik świadczył swą pracę u innego pracodawcy przez co najmniej pół roku bądź gdy niezdolność do jego pracy była wynikiem wypadku przy pracy, lub chorobą zawodową. W tej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, ale dopiero po upływie tego czasu – czyli łącznie po upływie 9 miesięcy przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Ostatnią możliwością, dzięki której może dojść do zwolnienia pracownika na L4 jest sytuacja, w wyniku której pracodawca ogłosi upadłość albo likwidację. Zwolnienie lekarskie nie chroni wtedy pracownika przed utratą stanowiska.

Czy pracownik może zwolnić się z pracy przebywając na L4?

Tak, rozwiązanie umowy skutkujące zwolnieniem pracownika na L4 może mieć miejsce, jeśli porozumienie zostanie zerwane ze strony pracownika. Może on złożyć wypowiedzenie, jeśli zachowuje on tym samym wszelkie warunki umowy o pracę, które podpisał, zaczynając pełnić swoje obowiązki w firmie. W takiej sytuacji, jeśli jest zatrudniony na umowie o pracę, otrzyma też wypłatę za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również