POLITYKA PRYWATNOŚCI / COOKIES

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” pragniemy poinformować, iż :

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem: www.lp.e-zwolnienie24h.pl jest spółka CENTRUM MEDYCZNE TELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. TOMASZA ZANA 43/2.1 20-601 LUBLIN LUBELSKIE, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966201, NIP : 7123433846, REGON: 521735936. Serwis www.lp.e-zwolnienie24h.pl.

2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest CENTRUM MEDYCZNE TELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z którym możliwy kontakt odbywa się za pośrednictwem e-mail: centrummedycznetelmed@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres UL. TOMASZA ZANA 43/2.1 20-601 LUBLIN.

3. Państwa dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Formularzy elektronicznych Serwisu  www.lp.e-zwolnienie24h.pl przetwarzane są przez Administratora na podstawie i w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane są również celem wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem rachunków, faktur, a także  prowadzeniem sprawozdań finansowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. W niektórych przypadkach koniecznym może być także przetwarzanie Państwa danych osobowych celem wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności:

  • Celem odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania;
  • Celem rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg dotyczących świadczonych przez Administratora usług,
  • Celem monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Administratora usług;
  • Celem prowadzenia oraz archiwizowania niezbędnej dokumentacji medycznej;
  • Celem marketingu usług i produktów oferowanych przez Administratora lub/i partnerów Administratora;
  • W przypadkach, gdy znajdzie to zastosowanie – celem związanym z prowadzeniem postepowań́ spornych, postepowań́ przed organami władzy publicznej a także innych ewentualnych postepowań́, w tym w celu dochodzenia, jak i obrony przed roszczeniami,
  • Celem przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody).

6. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na rzecz Użytkownika opisanych w Regulaminie usług, umożliwienie Użytkownikowi złożenia zamówienia na wybraną usługę medyczną, jak również realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Przekazanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu. Przekazanie wybranemu Lekarzowi przez Użytkownika danych osobowych podlegających szczególnej ochronie – tj. danych o stanie zdrowia oraz przebytych chorobach – jest niezbędne do zrealizowania usług wskazanych w niniejszym Regulaminie. Nie wskazanie danych osobowych, w tym także danych podlegających szczególnej ochronie, uniemożliwi realizację usług, w przypadku których zgoda ta miałaby zostać udzielona.

8. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w następującym zakresie  : imię, nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL (w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia, dochodzenia lub też obrony ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych bądź cywilnych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia, a po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie celem dochodzenia ewentualnych roszczeń w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane medyczne Pacjentów przechowywane będą w okresie wskazanym w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017 poz. 1318 t.j.), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, z wyjątkami wskazanymi w powyższej ustawie.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  • Lekarze wystawiający e-receptę, e-zwolnienie lub e-skierowanie;
  • Lekarze wykonujący konsultację telemedyczną;
  • Pracownicy administracyjni;
  • Podmioty świadczące usługi księgowe;
  • Dostawcy systemów płatności on-line;
  • Dostawcy usług i systemów IT.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia; ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

10. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku gdy ma podstawy sądzić, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z rozporządzeniem RODO. Skargę należy skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również organizacjom międzynarodowym.

12. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym także w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach dopasowania propozycji handlowych i komunikatów reklamowych, czego konsekwencją jest zmniejszenie liczby komunikatów oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb Użytkownika.

13. Administrator chroni Państwa dane osobowe poprzez:

  • Kontrolę dostępu pracownikom Administratora do danych;
  • Regularne szyfrowanie danych osobowych;
  • Aktualizację zabezpieczeń (ulepszanie bezpieczeństwa) – systemów informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w celu przetwarzania danych osobowych.