REGULAMIN SERWISU www.lp.e-zwolnienie24h.pl

Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych za pośrednictwem www.lp.e-zwolnienie24h.pl

Każdy Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.  Rozpoczęcie korzystania z Serwisu www.lp.e-zwolnienie24h.pl oznacza akceptację treści zawartych w niniejszym Regulaminie.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Definicje:
  1. www.lp.e-zwolnienie24h.pl – właścicielem niniejszego Serwisu jest CENTRUM MEDYCZNE TELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. TOMASZA ZANA 43/2.1 20-601 LUBLIN LUBELSKIE, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966201, NIP : 7123433846, REGON: 521735936.
   www.lp.e-zwolnienie24h.pl

Organizator udzielania świadczeń telemedycznych jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000253122.Serwis – serwis internetowy pod adresem www.lp.e-zwolnienie24h.pl

  1. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.lp.e-zwolnienie24h.pl
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji, stanowiący Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.lp.e-zwolnienie24h.pl
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług telemedycznych świadczonych przez Lekarzy, za pomocą Serwisu, przy użyciu Konta Użytkownika, ​​lub w jakikolwiek inny sposób, zgodny z prawem, korzysta z Serwisu.
  4. Osoba niebędąca Użytkownikiem – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług telemedycznych świadczonych przez Lekarzy, za pomocą Serwisu nie posiadając Konta Użytkownika, lub w jakikolwiek inny sposób, zgodny z prawem, korzysta z Serwisu.
  5. Zamawiający – Użytkownik Serwisu lub Osoba niebędąca Użytkownikiem Serwisu, korzystający z Usług telemedycznych za pośrednictwem Serwisu.
  6. Konsument – Użytkownik Serwisu lub Osoba niebędąca Użytkownikiem, dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Lekarz – osoba posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.), posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514 t.j.).
  8. Dedykowany Lekarz – Lekarz przypisany do świadczenia wybranych Usług telemedycznych na rzecz Zamawiającego w ramach funkcjonalności Serwisu www.lp.e-zwolnienie24h.pl
  9. Rejestracja – proces tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie.
  10. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny stanowiący wpis w bazie danych Serwisu www.lp.e-zwolnienie24h.pl, dotyczący danego Użytkownika.
  11. Usługa telemedyczna – usługa świadczona na rzecz Zamawiającego przez Lekarza, drogą elektroniczną, wyłącznie na odległość, za pośrednictwem Serwisu. Usługa świadczona przez Lekarza umożliwia m.in.: wystawienie e-recepty, e-zwolnienia w ramach telemedycznej konsultacji online.
  12. Usługa – świadczenie realizowane za wynagrodzeniem określonym w Cenniku przez www.lp.e-zwolnienie24h.pl na rzecz Lekarza za pomocą Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługa umożliwia m.in. składanie przez Zamawiającego zamówienia na e-receptę i e-zwolnienie przez w ramach telemedycznej konsultacji online z Dedykowanym Lekarzem.
  13. Opłata – należność uiszczana, zgodnie z Cennikiem, przez Zamawiającego bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia na Usługi telemedyczne.
  14. Formularz zamówienia – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie Usług telemedycznych z Dedykowanym Lekarzem, składana za pośrednictwem Serwisu przez Zamawiającego.
 1. Korzystanie przez Zamawiającego z Usług telemedycznych za pośrednictwem Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostępność wybranych przez Zamawiającego Usług telemedycznych uzależniona jest od indywidualnej dostępności Dedykowanego Lekarza.
 • 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Dostęp oraz możliwość korzystania z Serwisu wymagają :
 2. dostępu do urządzenia końcowego (komputera stacjonarnego lub komputera przenośnego, smartfonu, tabletu itp.);
 3. dostępu do sieci internetowej;
 4. dostępu do przeglądarki internetowej (np. Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub innej podobnej przeglądarki) w aktualnej wersji,
 5. posiadania adresu poczty elektronicznej i dostępu do komunikatora poczty elektronicznej;
 6. włączonej (w przeglądarce na urządzeniu końcowym) obsługi JavaScript, włączonej obsługi plików cookies.
 7. W trakcie korzystania z Serwisu przez Zamawiającego w systemie informatycznym Zamawiającego są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego realizowania wybranych przez Zamawiającego Usług telemedycznych za pośrednictwem Serwisu.

 

 • 3 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z racji, iż świadczenia zdrowotne udzielane są przez spółkę Centrum Medyczne Telmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności, miejscem ich udzielania pozostaje każdorazowo miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielający świadczenia.

 

 

 • 4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu www.lp.e-zwolnienie24h.pl stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.). Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu podlegają jednocześnie przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).
 2. W momencie zamówienia Usługi telemedycznej za pośrednictwem Serwisu, Zamawiający oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
 3. Dokonanie przez Zamawiającego zamówienia Usługi telemedycznej za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie przez Serwis www.lp.e-zwolnienie24h.pl danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia Zamawiającego (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz udostępnienia tych danych Dedykowanemu Lekarzowi. W przypadku braku wyrażenia zgodny przez Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia wykonanie zamówionej Usługi telemedycznej nie jest możliwe.
 4. Celem zamówienia Usługi telemedycznej, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania następujących czynności:
  1. Dokonania wyboru Usługi telemedycznej na głównej stronie Serwisu, co jest jednoznaczne z chęcią zawarcia przez Zamawiającego umowy o świadczenie Usługi telemedycznej z Dedykowanym Lekarzem;
  2. Wypełnienia zgodnie z prawdą dostępnego na głównej stronie Serwisu Formularza zamówienia. Warunkiem niezbędnym do wykonania Usługi telemedycznej jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza zgłoszenia;
  3. Akceptacji Regulaminu,
  4. Podanie wszystkich niezbędnych do świadczenia wybranej Usługi telemedycznej danych osobowych, w tym także danych dotyczących stanu zdrowia,
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6. Uiszczenia Opłaty w formie przedpłaty zgodnie z Cennikiem Serwisu. Opłata za zamówioną Usługę telemedyczną dokonywana jest przez Zamawiającego za pośrednictwem przelewy24.pl.
 5. O możliwości realizacji Usługi telemedycznej każdorazowo decyduje Lekarz na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego formularza zamówienia.
 6. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Lekarza formularza wypełnionego przez Zamawiającego, Zamawiający otrzyma na wskazany przy zamówieniu Usługi telemedycznej adres e-mail lub numer telefonu e-receptę lub e-zwolnienie.
 7. Po zrealizowaniu Usługi telemedycznej Zamawiający może ubiegać się o przesłanie na wskazany adres e-mail faktury lub paragonu za Usługę telemedyczną. Zamawiający tym samym wyraża zgodę na otrzymanie faktury lub paragonu za Usługę telemedyczną w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu e-mail.
 8. Lekarz samodzielnie podejmuje decyzję o zasadności wystawienia e-recepty lub e-zwolnieniaLekarz w przypadku powzięcia wątpliwości co do zasadności wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia ma prawo odmówić ich wystawienia, mogą to być m.in. błędnie wypełniony formularz, przeciwwskazania lub brak wyraźnych wskazań,  wątpliwości natury medycznej – w takim wypadku Opłata uiszczona przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. W każdym innym przypadku, zamawiający ma prawo do zwrotu kwoty, pomniejszonej o pracę lekarza, w przypadku usługi E-recepta będzie to kwota zamówienia pomniejszona o wynagrodzenie lekarza w kwocie 40 zł, w przypadku E-zwolenienia będzie to kwota zamówienia pomniejszona o kwotę wynagrodzenia lekarza w kwocie 65 zł.
 9. Zamawiane za pośrednictwem Serwisu Usługi telemedyczne w żadnym wypadku nie polegają na sprzedaży e-recepty/e-zwolnienia lecz na e-konsultacji zdalnej z możliwością wystawienia e-recepty/e-zwolnienia.
 10. Po wykonaniu Usługi lub w przypadku odmowy wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia przez Lekarza odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 11. W trakcie składania zamówienia Usługi telemedycznej za pośrednictwem Serwisu, Lekarz może poprosić o podanie dodatkowych informacji o stanie zdrowia Zamawiającego, niezbędnych do wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia. Przesłane dane medyczne zostaną przekazane Dedykowanemu Lekarzowi. W przypadku dalszych wątpliwości dotyczących danych przekazanych za pośrednictwem formularza, Dedykowany Lekarz może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Zamawiającym.
 12. W momencie składania zamówienia Usługi telemedycznej Zamawiający oświadcza, że jest ona w pełni świadoma i akceptuje fakt, że e-konsultacja lekarska, podczas której Zamawiający może otrzymać e-receptę lub e-zwolnienie lekarskie nie zastępuje osobistego badania lekarskiego.
 13. Zamawiający zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, nie naruszających praw osób trzecich. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych danych, w tym także adres e-mail i adres zamieszkania oraz ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podanymi przez siebie danymi.
 14. Wszelkie treści przekazywane Użytkownikowi lub treści otrzymane od Użytkownika z adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie będą uważane za złożone wobec lub otrzymane od Użytkownika.
 15. Po uzupełnieniu przez Użytkownika niezbędnych danych, koniecznych do rejestracji w Serwisie i po zaakceptowaniu Regulaminu, Serwis wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail link aktywacyjny, pozwalający na aktywowanie Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik ma obowiązek zachować poufność hasła umożliwiającego logowanie do Konta Użytkownika w Serwisie.
 16. Osoba niebędąca Użytkownikiem może złożyć zamówienie Usługi telemedycznej za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na głównej stronie Serwisu, bez konieczności zakładania konta w Serwisie.
 17. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie i posiadający Konto Użytkownika może dokonywać zamówień po zalogowaniu się do Panelu Użytkownika, co pozwala na skrócenie procedury rezerwacyjnej.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowego działanie Serwisu oraz każdorazowo udzielić pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z  funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Celem zgłoszena reklamacji dotyczących technicznych aspektów funkcjnowania Serwisu Zamawiający może skontaktować się z Właścicielem Serwisu drogą tradycyjną lub mailową na adres e-mail : biuro@e-zwolnienie24h.pl
 3. Koniecznym do prawidłowego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest zawarcie w niej danych pozwalających na identyfikację Zamawiającego tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer zamówienia (ewentualnie:  pesel, nr tel.) Reklamacje składane listownie powinny zawierać dodatkowo wskazanie daty zamówienia Usługi, określenie przedmiotu reklamacji, jak i żądań Zamawiającego.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania, przy czym w przypadku konieczności udzielenia przez Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień bieg terminu rozpatrzenia reklamacji zostaje zawieszony do czasu ich udzielenia.
 5. Umowa o świadczenie Usług telemedycznych zostaje zawarta na czas wykonania lub odmowy wykonania Usługi telemedycznej;
 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi telemedycznej poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail biuro@e-zwolnienie24h.pl . W wypadku odstąpienia od umowy, przed wykonaniem Usługi, Opłata uiszczona przez Zamawiającego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonano Opłaty, w terminie 30 dni roboczych. W przypadku, w którym Lekarz dokonał już analizy przesłanego formularza, a Zamawiający będzie chciała dokonać zwrotu (przed wysłaniem wiadomości SMS z kodem e-recepty ) – zwrot uiszczonej Opłaty zostanie pomniejszony o koszt pracy Lekarza w kwocie 65 zł.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy Zamawiający przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępniany jest zostaje stronie głównej Serwisu oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie i utrwalenie.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo przeniesienia na osobę trzecią w części lub w całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. O przeniesieniu praw i obowiązków zgodnie z ust. 2 powyżej Właściciel Serwisu poinformuje Zamawiającego poprzez umieszczenie na stronie głównej Serwisu odpowiedniej informacji.
 4. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zamawiający ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku braku akceptacji zmienionej treści niniejszego Regulaminu.
 6. O ewentualnych zmianach niniejszego Regulaminu Właściciel Serwisu poinformuje z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 9. Wszelkie spory wynikłe w ramach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021