E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 online Rzeszów

L4 online Rzeszów

Istnieje co najmniej kilka sposobów, z wykorzystaniem których można zdobyć zwolnienie lekarskie. Tradycyjną opcją jest wizyta lekarska w przychodni, choć szczególnie w okresie jesienno-zimowym może związać się z dużymi kolejkami i dość długim okresem oczekiwania na wolny termin. W związku z tym dużo lepszym wyborem jest skorzystanie z wizyt w formie zdalnej, na których można z łatwością uzyskać L4 online Rzeszów. Jest to sposób nie tylko bezpieczny, ale także oszczędny w czasie i niewymagający od pracownika wyjścia z domu. Tym samym nie naraża one jednocześnie siebie oraz innych osób w jego otoczeniu na roznoszenie zarazków i rozwój choroby.

L4 online Rzeszów – przeciwskazania do uzyskania zwolnienia lekarskiego

Nie wszyscy pracownicy posiadają ubezpieczenie zdrowotne automatycznie opłacane ze składek potrąconych z wynagrodzenia. Dzieje się tak tylko w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. W stosunku do pozostałych, czyli tych pracujących na umowę zlecenie bądź prowadzących własną działalność gospodarczą istnieje możliwość uzyskania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Po upływie czasu opłacania, czyli 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia zdrowotnego oni także zyskują możliwość przejścia na zwolnienia lekarskie. W takim wypadku L4 online Rzeszów jest opcją także dla nich.

Innym przeciwwskazaniem do uzyskania zwolnienia lekarskiego jest zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. lekarz przyjmujący nas w przychodni lekarskiej bądź podczas wizyty zdalnej ocenia bowiem czy pacjent jest w stanie pracować, a jeśli stwierdzi, że jest to możliwe i niepotrzebne jest przejście na L4, może takiego zwolnienia lekarskiego nie wystawić. Wskazaniem jest bowiem dopiero niezdolność do pracy, spowodowana bólem, dyskomfortem bądź ogólnym złym stanem zdrowia pacjenta.

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Obecnie ubezpieczony pracownik może pobierać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 182 dni w roku albo 270 dni w przypadku niezdolności do pracy z powodu gruźlicy lub zajścia przez kobietę w ciążę, przy czym wszystkie te dni wlicza się do tego samego okresu zasiłkowego, nawet jeśli przyczyny niezdolności do pracy są różne. Według nowelizacji przepisów w Kodeksie pracy nie ma teraz bowiem znaczenia to, z jakiego powodu zostało wzięte L4, jeśli okres między nimi nie będzie większy niż 60 dni. Dopiero po upływie tego czasu czas przebywania na zwolnieniu lekarskim się nie sumuje z poprzednimi okresami niezdolności do pracy.

Kiedy można przejść na L4 ze względu na ciążę?

Kobietom w ciąży, które pracują na podstawie umowy o pracę, przysługuje 270 dni urlopu macierzyńskiego. Mają więc całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji o korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego, choć termin przejścia na nie muszą wcześniej uzgodnić z pracodawcą.

Aby posiadać możliwość przejścia na zwolnienie lekarskie, należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Musi ono trwać nieprzerwanie:

  • minimum 30 dni dla osób posiadających obowiązkowe ubezpieczenie, a tym samym pracujących na umowę o pracę. Do czasu jego wyliczenia uwzględniane są również poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.
  • minimum 90 dni w przypadku osób posiadających dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (w tym osób na umowie zlecenie i prowadzących własną działalność gospodarczą)

Czy student może uzyskać L4?

W większości przypadków nie ma potrzeby wystawiania zwolnień lekarskich dla studentów. Jeśli nie pracuje on na podstawie umowy o pracę, taka dokumentacja elektroniczna nie jest wymagana. Wynika to z faktu, że do uzasadnienia nieobecności wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie o niemożności uczestniczenia studenta w zajęciach w okresie choroby. W przypadku uzyskania przez niego zwolnienia lekarskiego, jest to również dowód na to, że nie mógł on uczęszczać w tym dniu na ćwiczenia czy wykłady. Oba dokumenty podpisane przez lekarza i opatrzone pieczątką odpowiedniej placówki medycznej stanowią bowiem wystarczający dowód dla uczelni i usprawiedliwiają brak studenta na zajęciach.

Zwolnienie a L4. Czy możliwe jest zerwanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim?

Zazwyczaj przebywanie na zwolnieniu lekarskim wiąże się z tzw. okresem ochronnym, w ciągu którego pracownik nie może zostać zwolniony. Jest jednak kilka sytuacji, przez które jest to umożliwione. Pierwszy sposób to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z zaproponowanym przez pracownika krótszym lub dłuższym okresem wypowiedzenia. To do pracownika należy decyzja o tym, kiedy zakończony zostanie czas współpracy z obecnej firmie. Jeśli umowa będzie odpowiadała obu stronom, możliwe jest jej rozwiązanie, nawet w chwili, gdy pracownik jest na L4.

Inną możliwością jest rozwiązanie umowy z pracownikiem w trybie natychmiastowym. Jeśli pracodawca udowodni pracownikowi niewłaściwe postępowanie, zwolnienie lekarskie nie chroni go przed konsekwencjami czy niebezpieczeństwem zwolnienia. Zwolnienie dyscyplinarne musi być jednak poprzedzone dowodami zaniedbań ze strony pracownika, a decyzja musi być podjęta zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Co więcej, nie dotyczy tylko sytuacji, gdy wina leży po stronie pracownika. Podstawą zwolnienia może być również niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż trzy miesiące, jeżeli pracownik wykonywał pracę u innej osoby przez okres krótszy niż sześć miesięcy, a w niektórych przypadkach dłużej niż trwał łączny okres pobierania zasiłku i tzw. świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące. Nastąpi także, jeżeli pracownik wykonywał pracę u innego pracodawcy przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, lub gdy niezdolność do pracy stała się następstwem wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej. W tym przypadku pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, ale dopiero po upływie tego okresu, czyli po dziewięciu miesiącach absencji chorobowej na L4.

Ostatnim przypadkiem, w którym pracownik może zostać zwolniony mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim, jest ogłoszenie przez pracodawcę upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa. L4 nie chroni w tej sytuacji pracownika przed utratą pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne a L4. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem?

Zwolnienia dyscyplinarne wymagają udowodnienia pracownikowi winy. To działanie jest wymagane, ponieważ będąc w posiadaniu takiego dowodu, w niektórych przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie o pracę. W takim wypadku nawet zwolnienie lekarskie nie uchroni pracownika z udowodnioną winą od wystawienia mu zwolnienia dyscyplinarnego. Do powodów, dla których L4 online Rzeszów czy to wystawione przez lekarza na tradycyjnej wizycie nie wystarczy, należy zatem nadmierna absencja spowodowana korzystaniem z L4. Jeśli jednak umowa zostanie rozwiązana bez uzasadnionej przyczyny, pracownik może zaskarżyć tę decyzję. W takich przypadkach może domagać się także odszkodowania. Co więcej, według prawa musi także zostać przywrócony do pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również